• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

سند جامع برنامه سلامت استان، اجرایی شود

نوشته شده توسط مدیر مسئول در . ارسال به بهداشت و درمان

معاون سیاسی، ‌امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: اجزای سند جامع برنامه سلامت استان، به صورت‌ کامل هرچه سریعتر اجرایی شود.
به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا به نقل روابط عمومی  استانداری سمنان ،حبیب الله خجسته‌ پور در جلسه کارگروه سلامت ‌و امنیت‌ غذایی استان، گفت:سند برنامه ‌جامع سلامت طی جلسه ای که در اواخر سال‌ گذشته برگزار شد، به‌ تصویب رسید و ‌اکنون ‌نیاز است تا به صورت‌جدی اجزای این‌ سند طی عقد تفاهمنامه هایی فی مابین دانشگاه علوم‌پزشکی با دستگاه های هدف و استانداری، اجرایی شود.
وی با بیان اینکه به کاربردن واژه بسیج در بحث کنترل فشار خون بالا یعنی یک اقدام ‌و تلاش همگانی اعم‌ از‌ افرادی که ‌مسئولیت اجرایی دارند و چه آحاد مردم، افزود: تمامی این افراد باید پای کار ‌آمده و از شیوع برخی بیماری ها که فشار خون بالا علت اصلی آن است، جلوگیری کنند.
خجسته پور ادامه داد: در کشور‌ طی سنوات و دهه های گذشته توانستیم ‌بیماری های واگیر دار را کنترل کنیم و خیلی از اقداماتی که در این ‌زمینه انجام شد، در قالب بسیج‌ همگانی شکل گرفت.
معاون استاندار سمنان با بیان ابنکه انجام پروسه و اقدامات ‌آگاهی رسانی و اطلاع رسانی در موفقیت طرح های همگانی این‌ چنینی بسیار حائز اهمیت ‌است، خاطر نشان کرد: این که ‌توانسته ایم در کشور از بیماری های واگیر دار و شیوع آنها جلوگیری کنیم، اقدامی‌بسیار شایسته و ارزشمند است که باید قدر این‌ مهم‌ را به خوبی بدانیم.
وی اذعان داشت: امروز ‌بعد از موفقیت های به دست آمده در حوزه بیماری های واگیردار، لازم‌است که برای انجام ‌اقدامات‌ موثر در حوزه کنترل بیماری های غیرواگیر دار نیز ورود کنیم.
خجسته پور بر آغاز اقدامات پیشگیرانه از مناطق با تراکم‌ جمعت‌ بالا مثل کارخانجات، دستگاه های دولتی و ادارات و همچنین سایر نقاطی که ‌تجمع ‌انسانی‌وجود دارد تاکید کرد و افزود: این اقدام می تواند درصد موفقیت طرح را افزایش دهد و با توجه به وضعیت فرهنگی خوبی که در استان ‌حاکم ‌است، ‌می‌توانیم میزان‌ تحقق ۱۰۰ درصدی موفقیت این پویش را در نظرگرفته و برای تحقق آن‌ تلاش کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان‌خود د این‌جلسه گفت: نظام ‌ارجاع‌ بیمار، یک ‌نظام‌ کارا و‌‌ مطلوبی است و در بسیاری از کشور های توسعه یافته اجرایی شده و نتایج ارزنده ای نیز به همراه داشته است و تنها در خصوص شیوه های اجرای آن ‌اختلاف نظرهایی وجود دارد.
معاون سیاسی استاندار سمنان خواستار بیان ‌موفقیت اجرایی این طرح در کشورهایی که ‌در چند سال اخیر این ‌نظام ارجاع بیمار را اجرایی کردند برای مردم شد و اظهار داشت: یکی از کارهایی است که ‌می تواند در حوزه فرهنگ سازی موثر واقع شود، همین‌مهم‌است، معمولا هرتغییری در طول تاریخ هرچند مثبت که ‌عمده تغییرات ‌نیز مثبت هستند، ‌با ‌مقاومت ‌همراه بوده است که‌ این مهم گاه توسط مردم و گاه توسط پزشکان بوده است.
وی ادامه داد: امروز‌ نیاز است تا با جدا شدن از بحث های پیرامون این موضوع و حواشی آن، راه اجرایی این‌ مهم ‌شروع شود و به هیچگونه ‌نگران‌ تبعات آن نباشید چرا که زمانی که اثرات ‌مثبت ‌آن بر مردم عیان شود، روال اجرایی نیز تسهیل می شود.
خجسته پور با بیان اینکه امروزه‌ علی رغم اینکه مردم‌ خواهان‌ این‌ هستند که از‌ تمامی تخصص ها استفاده کنند، شرایطی به وجود آمده که ‌بعضا بیمه‌ها نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند و برای حل ‌این ‌مشکل سقف تعهدات تعیین می کنند، افزود: متاسفانه شاهد این‌ هستیم‌ که در جاهایی که سقف تعیین شده است، نیازمندانی پشت درب انتظار مانده و کسانی که نیاز ندارند از انواع خدمات پزشکی بهره مند می شوند که ‌امیدواریم با تسریع در اجرایی شدن نظام ارجاع بیمار، این ‌نقیصه برطرف شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در ‌پایان گفت: در تمامی ‌زمینه هایی که در این‌ جلسه عنوان شد، نیاز است‌ تا دانشگاه علوم‌ پزشکی شاهرود نیز به صورت ویژه ‌پای کار باشد و در حوزه استحفاظی شهرستان های شاهرود و میامی نیز اجرایی شدن این موارد در دستور کار قرار بگیرد

راه‌اندازی قطار آمبولانس در سمنان

نوشته شده توسط مدیر مسئول در . ارسال به بهداشت و درمان

 

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ،نوید دانایی عصر شنبه در نشست اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی سمنان با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان به میزبانی استانداری، راه‌اندازی قطار آمبولانس در استان را به‌عنوان یکی از نیازهای اصلی و ضروری منطقه مطرح کرد و ابراز داشت: این اقدام نه در استان بلکه نفع آن در کل کشور مؤثر خواهد بود بنابراین برای امدادرسانی در مواقع بحران، این طرح باید موردتوجه قرارگرفته و اجرایی شود.

وی بابیان اینکه امسال طی ایام نوروز بالغ‌بر ۳۸ درصد کاهش مرگ‌ومیر حوادث جاده‌ای در سر صحنه اتفاق افتاد، ابراز داشت: در کاهش تعداد تصادفات، کنترل در جاده‌ها و همچنین اقدامات درمانی مناسب توسط تیم امداد دانشگاه علوم پزشکی، از عوامل اصلی این مهم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه طی ایام نوروز امسال ۵۰ درصد کاهش مرگ‌ومیر در حوزه بستری در بیمارستان گزارش‌شده است، ابراز داشت: این آمار شاید بهترین و امیدوارکننده‌ترین نتیجه حاصل‌شده برای اعضای دانشگاه علوم پزشکی از اقدامات انجام‌شده توسط بخش درمانی بود.

دانایی گفت: سال گذشته در ایام تعطیلات نوروز، ۱۴ مورد فوت بیمار بستری‌شده در اثر تصادفات در مراکز درمانی اتفاق افتاد، تصریح کرد: امسال با کاهش ۵۰ درصدی، هفت مورد فوت براثر بستری ناشی از تصادفات در مراکز بیمارستانی گزارش‌شده است.

وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته امسال طی ایام نوروز هیچ‌گونه اپیدمی خوشبختانه در استان سمنان شکل نگرفت و هیچ‌گونه بیماری در مراکز عرضه محصولات غذایی به شهروندان، مسافران و خارج استان، انتقال پیدا نکرد

تیم‌های تخصصی درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان به مناطق سیل‌زده غرب کشور اعزام شدند

نوشته شده توسط مدیر مسئول در . ارسال به بهداشت و درمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اعزام تیم‌های تخصصی درمانی این دانشگاه به مناطق سیل‌زده غرب کشور خبر داد.
به گزارش  پایگاه خبری کارنامه فردا ،نوید دانایی  گفت: این تیم‌های پزشکی به استان‌های لرستان و ایلام اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این تیم اعزامی به مناطق سیل‌زده غرب کشور پزشکان متخصص در بخش‌های مختلف حضور دارند افزود: متخصص زنان، پزشک، پرستار و کارشناسان اورژانس 115 «فوریت‌های پزشکی» حضور دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به مدت زمان حضور این تیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مناطق سیل‌زده غرب کشور گفت: این تیم به مدت یک هفته در این منطقه خدمت‌رسانی می‌کنند.
وی  با اشاره به کمک‌های نقدی، غیر نقدی و دارویی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان گفت: دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به مردم سیل‌زده یک میلیارد ریال کمک کردند.

دانایی با اشاره به میزان کمک دارویی این دانشگاه افزود: دانشگاه علوم پزشکی سمنان 400 میلیون ریال کمک دارویی داشته است.

وی با اشاره به میزان کمک‌های نقدی و غیر نقدی این دانشگاه نیز گفت: 400 میلیون ریال کمک‌های نقدی و 200 میلیون ریال کمک‌های غیر نقدی بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان این دانشگاه اقلامی مانند پتو، پوشاک، اقلام بهداشتی، اقلام خوراکی، لوازم‌تحریر و لوازم‌خانگی به مناطق سیل‌زده ارسال کرده است.

نسخه الکترونیکی، ابزارکارآمد مدیریت منابع درحوزه سلامت

نوشته شده توسط مدیر مسئول در . ارسال به بهداشت و درمان

نماینده مردم سنندج درمجلس شورای اسلامی نسخه نویسی الکترونیکی را یکی از ابزارهای کارآمد درمدیریت بهینه منابع مالی حوزه سلامت خواند.

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ،مهدی فرشادان گفت: استقرار برنامه ها ی الکترونیکی و اهمیت به بحث فناوری اطلاعات در سازمان ها یکی از ابزارهای مهم مدیریتی است و نسخه نویسی الکترونیکی هم از این جمله است.

وی افزود: مدیران و کارشناسان بیمه سلامت با رصد و تحلیل دقیق اطلاعات آماری نسخ می توانند از خطاها و تخلفات پزشکی و هدررفت منابع حوزه سلامت جلوگیری کرده و هدفمند نمودن حمایت از بیمه شدگان و دسترسی آسان آنها به خدمات بیمه سلامت را پیگیری کنند.

فرشادان ضمن تقدیر از تلاش مدیران و کارشناسان بیمه سلامت درحمایت از اقشار آسیب پذیر، گفت: بحث سلامت از اولویت های هر خانواده است و درشرایط کنونی که تحت فشارهای اقتصادی هستیم انتظار می رود بیمه سلامت با حمایت بیش از پیش از بیمه شدگان خصوصا بیمه شدگان کم برخوردار تکیه گاه مطمئنی برای آنها درموقع درمان باشد.

وی در ادامه با اشاره به تفاهمنامه سازمان بیمه سلامت ایران با کمیته امداد امام(ره) تصریح کرد: این اقدام گام مهمی در راستای تجمیع سازمان های بیمه گر پایه است و امیدوارم به زودی سایر سازمان های بیمه گر با اقدامات مشابه در سازمان بیمه سلامت ایران ادغام گردند.

مراجعه بیش از 34 هزار نفر به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در ایام تعطیلات نوروز

نوشته شده توسط مدیر مسئول در . ارسال به بهداشت و درمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان ازمراجعه بیش از 34000به مراکز درمانی تحت پوشش این مرکز خبرداد.

به گزارش  پایگاه خبری کارنامه فردا ، نوید دانایی گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده، امسال کارشناسان بهداشت محیط، بالغ بر سه هزار و 919 بازدید از مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی انجام دادند که حاصل آن کشف و معدوم سازی 46 هزار و سیصد و بیست و پنج کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان افزود: 401 مورد نمونه برداری آب از نظر میکروبی انجام شد و 74 متخلف در حوزه بهداشت از سوی این دانشگاه به مرجع قضایی معرفی شدند.

دکتر دانائی با اشاره به فعالیت های بهداشتی در حوزه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها، بیان داشت: از 153 نفر مشکوک به بیماری‌های التور، مالاریا، سرخک و.... نمونه برداری و 3012 مورد واکسیناسیون به افراد واجد شرایط در ایام نوروزی صورت پذیرفته است.

رئیس دانشگاه ادامه داد: همچنین 3563 مورد از افراد آموزش‌های بهداشتی دریافت و 104 مورد بازدید درخصوص پایش بیماری‌های واگیر انجام شد.

وی افزود: در طول تعطیلات نوروزی 34015 نفر نیز به بیمارستان‌های تابعه و کلینیک تخصصی دانشگاه مراجعه کردند که 2773 نفر بستری شدند.

رئیس دانشگاه با بیان این که از شروع طرح در 25 اسفند 97 تا 17فروردین 98 اورژانس 115 تعداد 2414 ماموریت انجام داده است گفت: تعداد 1376 ماموریت توسط اورژانس شهری و تعداد 1038 ماموریت توسط پایگاه‌های جاده ای صورت گرفته و همچنین اورژانس هوایی دانشگاه با 653 دقیقه پرواز و انجام 13 ماموریت، 21 بیمار را به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه منتقل نمود.

وی خاطر نشان کرد در زمینه ارائه خدمات دندانپزشکی تعداد 728 نفر نیز از مراکز بهداشتی درمانی خدمات دندانپزشکی دریافت  کردند.

دانائی  در ادامه از فعالیت داروخانه های شبانه روزی و داروخانه های کشیک در این ایام خبردادگفت : تعداد 3769 نفر به داروخانه مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نموده و 11737 نفر در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی توسط پزشک ویزیت شدند.

رئیس دانشگاه درپایان خاطر نشان کرد : در شهرستان‌های سمنان، دامغان و گرمسار 940 مورد به ایستگاه‌های سلامت مراجعه و خدمات سرپایی را دریافت کردند.

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: