• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

دستورالعمل اجرایی کمیته مستندسازی

1- تشکیل کمیته مستندسازی با حضور روسای محترم ادارات ذیربط
2- تهیه، تدوین و ارائه طرح های جدید و مناسب برای جمع آوری اطلاعات جهت مستندسازی آثار توسط اعضای کمیته
3- برقراری تماس باواحد های ستادی جهت اخذاطلاعات لازم به منظورمستندسازی اطلاعات
4- ثبت و ضبط اطلاعات
5- تشکیل کمیته فرعی متشکل از کارشناسان ادارات ذیربط به منظورپیگیری و اقدام به موقع امور مرتبط با کمیته
6- برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای تهیه و تجمیع اطلاعات در زمینه تاریخچه سازمان و ادارات، نیروی انسانی، پروژه ها، طرح ها و برنامه ها، سیستم مالی و سرمایه گذاری، افتخارات، طرح های افتخاری.
7- بررسی و انعکاس دیدگاهها و نظرات کارکنان در ارتباط با فعالیتها و اقدامات انجام شده به منظور ثبت و تجمیع آثار
8- پیگیری نامه های ارسالی از طرف دبیرخانه کمیته مستندسازی
9- تهیه و تنظیم گزارشات ادواری منظم از فعالیت های انجام شده در هر ماه و ارائه آن در جلسه
10- نظارت بر انجام درست و به موقع وظایف برنامه ریزی شده هر اداره
11- تهیه لیست از افتخارات کسب شده ادارات مختلف از زمان تاسیس
13- تهیه لیست از مدیران ارشد و مدیران میانی
15- هماهنگ عمل کردن اعضای کمیته جهت مستندسازی آثار در هر بخش
16- برنامه ریزی جلسات کمیته مستندسازی،اطلاع رسانی و بررسی اقدامات انجام شده هر اداره توسط دبیرخانه کمیته
17- برنامه ریزی جهت تهیه مصاحبه ، گزارش و عکس از مسوولان به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز
18- تشکیل کمیته نظارت به منظور پیگیری امور مربوط به مستندسازی
20- تحلیل اطلاعات جمع آوری شده
21- تهیه تاریخچه انواع خدمات با همکاری ادارات ذیربط
22- برگزاری جلسات کمیته مستندسازی به طور مستمر و مداوم
23- تجمیع اطلاعات و مستندسازی آثار توسط دبیرخانه کمیته
24- چاپ کتاب مستندات از طریق اداره روابط عمومی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: