• vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box
 • vtem news box

وظایف شورای اسلامی شهرها(قسمت اول)

شورای اسلامی شهرها، حلقه وصل کننده ی مردم، مدیریت شهری و دولت می باشند. اینان که خود نمایندگان شهروندان هستند، به منظور محقق ساختن مفهوم واقعی مشارکت مردم در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی طرح ها و برنامه های شهری، موجودیت یافته اند، بنابراین، باید حداقل اقداماتی بدین شرح را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند: صداقت، شفافیت و انعطاف پذیری، برگ برنده ی برنامه ریزی است، برنامه های شهری می بایست از طرف شورای شهر به مردم به صورت شفاف و صادقانه ارائه شود. این کار افزایش حس اعتماد شهروندان را فراهم می کند. نظرات شهروندان را محترم بشمارند، منافع مادی، حس بشردوستی، انگیزه های مذهبی، قومی، احساس وظیفه و… دلایل متفاوت مردم برای مشارکت است که نباید اینها را تهدیدی برای طرح ها برشمرد، بلکه فرصت هایی است که شورای شهر می بایست برای ایجاد یک پشتوانه قوی و محکم برای کارها از آنها استفاده کند. زمینه سازی مناسب برای آشنایی مردم با قوانین و مقررات شهری می بایست صورت گیرد، مردم گاهی به دلیل اینکه با فواید مقررات شهری آشنا نیستند با آن مقابله می کنند و یا به انحاء گوناگون، از اجرای آن طفره می روند. بهتر است مدیران شهری فرصت های آموزشی برای آشنایی شهروندان با مقررات شهری را فراهم نمایند. برگزاری مسابقات در زمینه چهره شناسی شهر و معرفی عناصر زیبایی در شهر از این جمله است. برنامه ریزی دقیق و پیگیری، یکی دیگر از عناصر مدیریت شهری است، پروژه ها می بایست براساس حقایق شهر طراحی شود. متناسب با کالبد و فضای شهری باشد. این امر می تواند منجر به ایجاد روش های محیطی جدید در برنامه ها و طرح های شهری باشد که برای اولین بار در سیستم برنامه ریزی شهری اتفاق می افتد. ارائه گزارش پیشرفت کار به مردم می تواند از تعارضات کاسته و نسبت به ادامه ی کار طبق برنامه ی تدوین شده، ایجاد امیدواری اجتماعی نماید. برای ایجاد انگیزه ی بیشتر مشارکت در شهروندان، بهتر است طرحها از حالت نوشتاری به حالت تصویری (بیلبرد، اسلاید و حتی در قالب سی دی) در معرض دید و یا در اختیار مردم گذاشته شود. از طرفی ثبت دقیق نمادهای مشارکت، همراه با تبلیغات وسیع حتی به صورت موردی می تواند در ایجاد فرصت های جدید مشارکتی، بسیار مؤثر باشد. معرفی شهروندانی که به هر ترتیبی با شهرداری ها همکاری می نمایند در محافل عمومی، صدور تقدیرنامه از طرف مجموعه مدیریت شهری برای شهروندان نمونه، موجبات ارتباط قوی شهروندان با مدیریت شهری را فراهم می نماید. بهره گیری حداکثری از کارشناسان (سرمایه های فکری جامعه)، به ویژه در شهرهای کوچک و استفاده از توانمندی های بومی، فرصت بسیار مغتنمی است که می تواند زمینه ی ظرفیت سازی محیطی، همراه با اعتمادسازی در شهروندان را افزایش دهد. برای آنکه مدیریت شهری را به یکی از مهم ترین ابزار کار تجهیز کنیم، بسیار مناسب است که شورای شهر با استفاده از تکنولوژی روز، اقدام به ایجاد بانک جامع زمین مرجع نماید که کلیه ی لایه های اطلاعاتی فیزیکی، محیطی و فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تجاری را در برداشته باشد. مسلماً بکارگیری گسترده از قابلیت های سامانه ی GIS در مدیریت شهری، راه گشای بسیاری از مسایل می باشد. اگر چه رویکرد مدیریت شهری در ایران با مقوله برنامه ریزی علمی، فاصله بسیار دارد. اما فرصت های کوچک در این زمینه را در شهرها حتی شهرهای کوچک نباید از دست داد. مهم رویکرد شورای شهر می باشد که می بایست به برنامه ریزی علمی معتقد باشد. ​

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یاداشت

پیشنهاد سفر

محیط زیست

گروه خدماتی پارسا
کارنامه فردا
عملکرد پایگاه خبری کارنامه فردارا چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ ؟
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
 • رای:
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: