درباره ما

تاریخ مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات در جلسه: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

شماره مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:۸۲۵۴۲

 


صاحب امتیاز
:ابراهیم پورتقی /۰۹۱۹۱۳۱۳۰۶۳

مدیر مسئول:  ابراهیم پورتقی /۰۹۱۹۱۳۱۳۰۶۳ / پیام رسانها      ۰۹۱۹۱۳۱۳۰۶۳

پست الکترونیک:         ebrahim_7720@yahoo.com 

نشانی:  سمنان

* کارنامه فردا  در پذیرش، “رد” و یا “ویرایش” مطالب ارسالی مختار است. مطالب ارسالی چنان‌چه شامل توهین، افترا به کسی نباشد (مطابق قانون مطبوعات)، درکارنامه فردا منتشر می‌شود. نوشته‌های بخش “نظرات” نیز شامل این قانون می‌شوند.

* مطالب منتشر شده، بیان‌گر دیدگاه “کارنامه فردا ” نمی‌باشند.کارنامه فردا وابسته به هیچ گروه یا جناح سیاسی اعم از چپ و راست نیست، اما مطالب حوزه‌ی سیاسی را به شرطی که مطابق با قوانین مطبوعات باشند، منتشر خواهد کرد.

ایثار و شهادت

منابع طبیعی